Op Stap ESF 490

We zijn er van overtuigd dat ook in Ronse de gekende werklozen, slechts het topje van de ijsberg zijn en de veel grotere groep ‘inactieven’, dat deel van de ijsberg is dat onder het wateroppervlak aan het gezichtsveld onttrokken wordt, vele malen groter is. Vandaar dat we met een aantal organisaties ervoor gekozen hebben om de handen in elkaar te slaan binnen één totaalproject ‘ OP STAP, samen naar werk’ In dit project is het de bedoeling om ons te richten tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat hier dus zowel om mensen die reeds gekend zijn bij reguliere instanties maar eveneens de groep inactieven of  de groep mensen onder het wateroppervlak van de ijsberg en niet zichtbaar zijn.

Om dit concreet te gaan doen zullen we met verschillende partners gevestigd in regio Ronse –Vlaamse Ardennen, ( OCMW Ronse, VDAB, vzw aPart, vzw Grijkoort, Kopa, vzw Lejo, vzw en Samenlevingsopbouw vzw) ons richten tot mensen die niet of weinig gekend zijn bij reguliere instanties. Dit doen we door outreachend en zeer aanklampend aan het werk te gaan. 

Het partnerschap richt zich met dit project op jongeren tussen 18 en 65 jaar met een  afstand tot de arbeidsmarkt, al dan niet met randproblematieken. Over de periode 2021-2022 faciliteren, begeleiden en ondersteunen we vanuit dit partnerschap 120 volwassenen om een  OP STAP te maken naar maatschappelijke participatie of activering. 

Budget : € 567.018,99

ESF – Sociale inclusie en armoedebestrijding 40%  226.807,63 €

Vlaams Cofinancieringsfonds 40% 226.807,63 €

VDAB 10% 56.701,87 €

Lokaal Bestuur RONSE 10% 56.701,87 €

Meer weten?

Contacteer evelyne.robyns@grijkoort.be

Waar we met 'ESF 490 Op Stap, samen naar werk'  inspelen op volwassenen die nauwelijks gekend zijn bij reguliere instanties, gaan we samen met deze partners met uitbreiding van Mentor vzw, Amon, De Kiem en het CAW in het 'ESF 510 Op Stap, samen naar werk', jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, gekend bij VDAB en OCMW, begeleiden. Hierbij ligt in beide projecten de  focus niet enkel op tewerkstelling en activering maar eveneens op een brede maatschappelijke participatie waarbij we inspelen op een zeer gediversifieerd ondersteuningsaanbod op verschillende domeinen.

Op Stap ESF 510

Het lokaal partnerschap Op Stap helpt kwetsbare jongeren in het versterken van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. We zetten daarbij in op ‘outreaching’ naar jongeren die onder de radar blijven en op jongeren die toegeleid worden door VDAB, OCMW en andere instanties. Door de vorming van dit lokaal partnerschap willen we de kloof tussen deze jongeren en de arbeidsmarkt kleiner maken en hen een stap vooruit laten zetten: een verhoogde deelname aan het maatschappelijk gebeuren, het volgen van een opleiding, toeleiding naar werk, of een traject op maat.


Het partnerschap richt zich met dit project op jongeren tussen 18 en 30 jaar met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, al dan niet met randproblematieken. Over de periode 2021-2022 faciliteren, begeleiden en ondersteunen we vanuit dit partnerschap 140 doelgroep jongeren om een  OP STAP te maken. 

Budget : € 1.270.519,16

ESF – Sociale inclusie en armoedebestrijding 40%  € 508.208

Vlaams Cofinancieringsfonds 60% € 762.311.49

Meer weten?

Contacteer evita.lepez@grijkoort.be  of evelyne.robyns@grijkoort.be

ESF-project 432

Vanuit het Decreet Maatwerk en het decreet lokale diensteneconomie moedigt de Vlaamse regering inspanningen aan om meer medewerkers te laten doorstromen van sociale economie naar reguliere economie.

De doelgroep zijn medewerkers uit het maatwerk en LDE die voor VDAB doorstroomklaar zijn.

  • LDE-medewerkers  moeten normaal na 5 jaar doorstromen
  • VDAB doet minstens elke 5 jaar een (her)evaluatie van de maatwerk medewerkers om hun doorstroomrijpheid na te gaan

Momenteel wordt ongeveer 10 % van hen geherindiceerd.

Wanneer een medewerker doorstroomklaar is, kan VDAB een doorstroomtraject laten opstarten bij een gemandateerde voorziening zoals Grijkoort.

Via o.a. ESF-project 432 worden deze medewerkers aan Grijkoort toegewezen om hen verder te begeleiden in het vinden van een job in het reguliere circuit.

Bij Grijkoort kan je terecht voor

  • Doorstroombegeleiding OP MAAT
  • Doorstroomadvies
  • Doorstroomcoaching

Meer weten?

Contacteer evelyne.robyns@grijkoort.be of barbara.bufkens@grijkoort.be